Cá trắm 61kg phát hiện ở núi Cốc

Cá trắm 61kg phát hiện ở núi Cốc